Các Điều khoản Sử dụng Ví Điện tử eM

Các Điều khoản Sử dụng Ví Điện tử eM

(cập nhật ngày 05/03/2020)

1. Đồng ý với các Điều khoản

Trong các Điều khoản Sử dụng này (được định nghĩa dưới đây), tất cả các dẫn chiếu đến “chúng tôi” và “của chúng tôi” là đề cập đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Công nghệ M-Pay ("M-Pay") với tư cách là đơn vị vận hành Ví Điện tử eM.  M-Pay là đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng các dịch vụ ví điện tử qua ứng dụng trên điện thoại di động (“các Dịch vụ”) theo pháp luật Việt Nam.  “Quý Khách hàng” và “của Quý Khách hàng” là đề cập đến người sử dụng Ví Điện tử eM.

Bằng việc đăng ký và sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào trong số các Dịch vụ, Quý Khách hàng đồng ý rằng Quý Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và chính sách sử dụng này (“các Điều khoản Sử dụng”).  Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này, Quý Khách hàng không được phép đăng ký và sử dụng các Dịch vụ.

Quý Khách hàng có thể xem bản mới nhất của các Điều khoản Sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào tại đường dẫn liên kết sau đây: http://m-pay.vn/.

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật và/hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của các Điều khoản Sử dụng vào từng thời điểm bằng cách đăng tải các điều khoản sửa đổi trên website của chúng tôi, với điều kiện là các thay đổi đó sẽ có hiệu lực sau ít nhất 10 ngày kể từ ngày các điều khoản sửa đổi được đăng trên website của chúng tôi (“Ngày Đăng tải”).  Nếu Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng các Dịch vụ vào hoặc sau ngày đó, Quý Khách hàng sẽ được xem là đã đồng ý với các điều khoản sửa đổi và sẽ chịu ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi kể từ ngày các điều khoản sửa đổi có hiệu lực. Quý Khách hàng có trách nhiệm định kỳ kiểm tra website của chúng tôi để biết các thay đổi đối với các Điều khoản Sử dụng.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào của các Dịch vụ của chúng tôi.

 

2. Các Hoạt động bị Cấm

2.1 Là người sử dụng các Dịch vụ, Quý Khách hàng đồng ý không:

- sử dụng Ví Điện tử eM cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích hợp pháp và theo cách thức hợp pháp vào mọi thời điểm;

- thực hiện hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào không hợp pháp hoặc nhằm thúc đẩy/thực hiện một hành vi bất hợp pháp theo pháp luật Việt Nam;

- sử dụng Ví Điện tử eM để thực hiện hoặc tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào, chẳng hạn như bán, thuê, hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của các Dịch vụ, mà không được sự cho phép rõ ràng của chúng tôi;

- sử dụng Ví Điện tử eM theo cách thức có thể khiến chúng tôi, những người sử dụng khác hoặc các bên thứ ba khác bị khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện, xử phạt hoặc phải chịu trách nhiệm khác hoặc theo cách thức có thể bị xem là hành vi lạm dụng hệ thống thẻ hoặc hành vi vi phạm các quy tắc của tổ chức hoặc mạng lưới thẻ;

- thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể vi phạm và/hoặc mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng này và/hoặc Chính sách Quyền Riêng tư (như được định nghĩa dưới đây), theo quyết định của chúng tôi;

- cung cấp thông tin sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm liên quan đến việc sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.

2.2 Quý Khách hàng cũng không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến lan truyền bất kỳ thư điện tử hoặc thông điệp không mong muốn nào cho những người sử dụng khác trong hệ thống.

2.3 Việc Quý Khách hàng truy cập trái phép hệ thống M-Pay sẽ được xem là hành vi vi phạm các quy định pháp luật áp dụng và Quý Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả của hành vi vi phạm đó.

2.4 Chúng tôi có thể ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, tạm phong tỏa số dư trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng nếu có lý do hợp lý để cho là cần thiết nhằm bảo vệ đối với rủi ro trách nhiệm, hoặc khởi kiện Quý Khách hàng, nếu Quý Khách hàng thực hiện bất kỳ hoạt động bị cấm nào, như được xác định theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

2.5 Chúng tôi có chính sách ngăn cấm và chủ động tiến hành ngăn chặn việc rửa tiền và bất kỳ hoạt động nào tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc tội phạm.  Chúng tôi cam kết tuân thủ việc chống rửa tiền theo quy định pháp luật áp dụng và yêu cầu các giám đốc, nhân sự quản lý và nhân viên của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn này trong việc ngăn ngừa không để cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bị sử dụng cho mục đích rửa tiền.

 

3. Đăng ký và Sử dụng tài khoản Ví Điện tử eM

3.1 Đăng ký tài khoản Ví Điện tử eM

Quý Khách hàng phải đăng ký và tạo tài khoản Ví Điện tử eM riêng của Quý Khách hàng.

Khi có yêu cầu của chúng tôi, Quý Khách hàng phải cung cấp thông tin kể cả thông tin cá nhân để chúng tôi xác minh và xác thực (nhận biết khách hàng (KYC)) cho mục đích đăng ký tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, và nhanh chóng thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà Quý Khách hàng đã cung cấp.  Bên cạnh đó, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thông tin và/hoặc tài liệu bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì kể cả để xác nhận danh tính, tuổi tác của Quý Khách hàng và/hoặc để xác nhận các thông tin ngân hàng hoặc hạn mức ghi nợ, tín dụng, trả trước của Quý Khách hàng, ví dụ, các thẻ mà Quý Khách hàng đã đăng ký với chúng tôi.  Quý Khách hàng đồng ý rằng Quý Khách hàng sẽ nhanh chóng cung cấp thông tin và/hoặc tài liệu đó cho chúng tôi khi có yêu cầu.  Nếu Quý Khách hàng không nhanh chóng cung cấp thông tin và/hoặc tài liệu đó, chúng tôi có thể giới hạn việc sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng hoặc tạm ngưng hoặc khóa Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Quý Khách hàng.  Vì lý do an toàn, chúng tôi có thể giới hạn giá trị hoặc số lượng các giao dịch mà Quý Khách hàng có thể thực hiện qua Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.

Trong trường hợp việc đăng ký tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng phát sinh sau khi Quý Khách hàng đăng ký làm người sử dụng trên một website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động bao gồm website thương mại điện tử và ứng dụng di động do Recess Company Limited (“Lazada Việt Nam”) vận hành, qua đó Quý Khách hàng có ý định sử dụng Ví Điện tử eM để thực hiện thanh toán trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động đó, Quý Khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp cho website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động là chính xác, hoàn chỉnh, và bao gồm thông tin mà chúng tôi có thể cho là cần thiết (“Thông tin Đăng ký Website”).  Quý Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động nào như vậy đều có thể chia sẻ Thông tin Đăng ký Website đó với chúng tôi vào từng thời điểm.

Quý Khách hàng cho phép chúng tôi đưa ra bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin nào mà chúng tôi cho là cần thiết để xác nhận hợp lệ và xác minh danh tính của Quý Khách hàng (dù là trực tiếp hay thông qua các bên thứ ba) vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào, kể cả đưa ra bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin nào thay mặt cho bất kỳ nền tảng thương mại điện tử nào để xử lý bất kỳ việc hoàn tiền nào, kể cả các mã hoàn tiền mà có thể được thanh toán cho Quý Khách hàng.

Quý Khách hàng đồng ý bảo đảm rằng bất kỳ thông tin và/hoặc tài liệu nào mà Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi đều chính xác, và có trách nhiệm cập nhật thông tin và/hoặc tài liệu mà Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi để bảo đảm tính hoàn chỉnh và chính xác của thông tin và/hoặc tài liệu đó.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm, và sẽ không bồi thường cho Quý Khách hàng, đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ các thông tin và/hoặc tài liệu đó, nếu thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi là không chính xác, hoàn chỉnh hoặc được cập nhật theo tình hình hiện tại, và chúng tôi có quyền tạm ngưng, chấm dứt tài khoản của Quý Khách hàng hoặc từ chối việc đăng ký của Quý Khách hàng.

Quý Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm bảo mật tên người sử dụng và mật khẩu của Quý Khách hàng để truy cập Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.  Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng thường xuyên thay đổi mật khẩu của Quý Khách hàng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc tên người sử dụng hoặc mật khẩu của Quý Khách hàng bị tiết lộ hoặc sử dụng trái phép.  Nếu tên người sử dụng hoặc mật khẩu của Quý Khách hàng bị lộ, Quý Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho M-Pay.

Mọi dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi sẽ được quản lý, lưu trữ, và xử lý theo Chính sách Quyền Riêng tư áp dụng đối với Ví Điện tử eM của chúng tôi, được quy định tại:

 https://pages.lazada.vn/wow/i/vn/ewallet-common/wallet-privacy?hybrid=1 (“Chính sách Quyền Riêng tư”).  Bằng việc chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, Quý Khách hàng xác nhận rằng Quý Khách hàng đã đọc và đồng ý với Chính sách Quyền Riêng tư và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích được quy định trong Chính sách Quyền Riêng tư.

3.2 Mật khẩu, mã OTP và câu hỏi bí mật cho giao dịch

Mã OTP: Sau khi Quý Khách hàng đăng ký thành công Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, hệ thống sẽ gửi cho Quý Khách hàng một mã OTP qua SMS để kích hoạt Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.  Mã OTP này chỉ được sử dụng một lần để xác minh thông tin của Quý Khách hàng.  Nếu Quý Khách hàng không nhớ câu trả lời, Quý Khách hàng cần liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 545527 để được xác minh và hỗ trợ.

Việc sử dụng dịch vụ Ví Điện tử eM có nghĩa là Quý Khách hàng cam kết sẽ hiểu, đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây:

- Không có người nào, kể cả chúng tôi hoặc các nhân viên của chúng tôi, có quyền yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp mật khẩu hoặc câu trả lời bí mật cho giao dịch của Quý Khách hàng.

- Quý Khách hàng xác nhận rằng bất kỳ truy cập nào vào tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng bằng cách sử dụng đúng mật khẩu giao dịch đều được xem là hợp pháp và được sự cho phép của Quý Khách hàng và Quý Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào được thực hiện và các khoản phí phát sinh do việc sử dụng đúng mật khẩu giao dịch như vậy.

- Quý Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi vào thời điểm sớm nhất có thể về việc điện thoại di động của Quý Khách hàng bị mất, số điện thoại di động của Quý Khách hàng bị mất, các yếu tố xác thực khác bị mất, bị lộ hoặc nghi ngờ bị lộ, hoặc bất kỳ xâm phạm bảo mật nào khác liên quan đến Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.  Chúng tôi có thể tạm khóa tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng để bảo đảm sự an toàn tài chính của Quý Khách hàng.

3.3 Nạp tiền/Rút tiền Ví Điện tử eM qua tài khoản/thẻ ngân hàng

Theo các quy định pháp luật hiện hành, việc nạp tiền vào tài khoản Ví Điện tử eM và rút tiền ra từ tài khoản Ví Điện tử eM phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Quý Khách hàng được mở tại một ngân hàng được cấp phép hoạt động.  Chúng tôi không cam đoan tài khoản thanh toán của Quý Khách hàng trong tình trạng tốt hoặc ngân hàng được cấp phép sẽ phê duyệt hoặc chấp thuận việc chuyển tiền tương ứng.

Sau khi liên kết thành công tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng với tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng có thể dễ dàng nạp tiền vào Ví Điện tử eM bằng cách sử dụng tài khoản/thẻ  ngân hàng đã được liên kết với tài khoản Ví Điện tử eM.

Quý Khách hàng có thể duy trì tiền trong Ví Điện tử eM của mình, và số tiền đó, sau khi trừ đi bất kỳ khoản tiền nào còn nợ chúng tôi, sẽ được xem là số dư của Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng ("Số dư Ví Điện tử eM").

Trừ khi được quy định khác đi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào được đưa ra bởi các bên thứ ba, kể cả các ngân hàng được cấp phép, liên quan đến việc nạp tiền cho Số dư Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.  Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chấp nhận sử dụng bất kỳ công cụ thanh toán nào, kể cả các tài khoản ngân hàng, làm phương thức nạp tiền theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng hạn mức đối với việc sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng vào từng thời điểm, bao gồm (i) giá trị tiền mà Quý Khách hàng có thể nạp vào Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng vào bất kỳ một thời điểm nào; và (ii) tổng số tiền được nạp vào Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng trong một khoảng thời gian bất kỳ nào.

3.4 Các phiếu giảm giá khuyến mại và phiếu hoàn tiền của Lazada Việt Nam

Một công cụ chức năng dùng để quản lý phiếu giảm giá khuyến mại và phiếu hoàn tiền từ trang web thương mại điện tử và ứng dụng di động của Lazada Việt Nam có thể được đính kèm với Ví điện tử eM của Quý Khách hàng dựa trên sự hợp tác giữa chúng tôi và Lazada Việt Nam. Các phiếu giảm giá khuyến mại và phiếu hoàn tiền này được phát hành và vận hành bởi Lazada Việt Nam và không phải là một phần của Số dư Ví điện tử eM của Quý Khách hàng, Ví điện tử eM hoặc Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu phiếu giảm giá khuyến mại hoặc phiếu hoàn tiền của Quý Khách hàng có số dư tín dụng, thì số tiền mua hàng của Quý Khách hàng trên trang web thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động của Lazada Việt Nam sẽ được áp dụng trước tiên, nếu đủ điều kiện áp dụng, cho bất kỳ phiếu giảm giá khuyến mại hoặc phiếu hoàn tiền nào đang có sẵn và được đính kèm với Ví điện tử eM của Quý Khách hàng (dựa trên ngày hết hạn sớm nhất của từng phiếu giảm giá khuyến mại hoặc phiếu hoàn tiền đó), trước khi số dư Ví điện tử eM của Quý Khách hàng được áp dụng.

3.5 Phí dịch vụ

Hiện tại, hầu hết các dịch vụ và tiện ích trong Ví Điện tử eM đều miễn phí, ngoại trừ phí rút tiền từ Ví Điện tử eM về tài khoản ngân hàng/thẻ của Quý Khách hàng, và phí mà Quý Khách hàng phải thanh toán cho một bên thứ ba chẳng hạn như một ngân hàng hoặc đơn vị chấp nhận thanh toán (nếu có).

Phí rút tiền từ Ví Điện tử eM về tài khoản ngân hàng/thẻ liên kết của Quý Khách hàng được tính như sau:

Phí rút tiền = 3.300 VNĐ + 1% số tiền được rút (đã bao gồm VAT)

Khi Ví eM của Bạn KHÔNG HOẠT ĐỘNG trong 12 tháng liền:

Phí duy trì dịch vụ = 11,000 VND/tháng (đã bao gồm VAT)

Lưu ý rằng ví eM của Bạn được coi là VÍ KHÔNG HOẠT ĐỘNG khi không có phát sinh bất cứ giao dịch tài chính nào làm thay đổi số dư của tài khoản Ví đó trong 12 tháng liền tính đến cuối kỳ thu phí. Phí duy trì dịch vụ sẽ bắt đầu được áp dụng từ tháng đầu tiên kể từ khi Ví eM của Bạn rơi vào tình trạng KHÔNG HOẠT ĐỘNG.

Khi giải tỏa bất kỳ khoản tiền nào, chúng tôi sẽ có quyền khấu trừ hoặc giữ lại bất kỳ khoản phí nào đến hạn và phải được thanh toán cho chúng tôi và/hoặc một bên thứ ba với số tiền theo chỉ thị của bên thứ ba đó.

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về phí dịch vụ, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1900 545527.

3.6 Tạm ngưng/Chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ

Các Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục áp dụng đối với Quý Khách hàng cho đến khi tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng được chấm dứt bởi Quý Khách hàng hoặc chúng tôi.

Quý Khách hàng có thể ngừng sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào.

Theo toàn quyền quyết định của chúng tôi và khi chúng tôi cho là phù hợp, chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc cung cấp tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng hoặc bất kỳ một phần nào của tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng và/hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ cho Quý Khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Quý Khách hàng.

Bên cạnh việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thủ tục pháp lý phù hợp đối với Quý Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn yêu cầu biện pháp dân sự, biện pháp hình sự, và biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Bất kể tính tổng quát của quy định trên, chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng việc sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng và sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Quý Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc chấm dứt hoặc tạm ngưng sử dụng đó trong các trường hợp sau đây:

- Quý Khách hàng không muốn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi.  Quý Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của M-Pay theo số 1900 545527, và chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của Quý Khách hàng và tạm ngưng hoặc chấm dứt việc sử dụng các Dịch vụ của Quý Khách hàng sau khi có yêu cầu của Quý Khách hàng.

- Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng không có bất kỳ giao dịch nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày đăng ký và kích hoạt.

- Toàn bộ hoặc bất kỳ số tiền nào trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng là đối tượng của thủ tục pháp lý hoặc các biện pháp bảo đảm khác hạn chế việc chuyển và/hoặc sử dụng số tiền đó.

- Chúng tôi sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng nếu Quý Khách hàng đã có các hành vi gian lận, hành vi giả mạo, hành vi truyền tải thông tin hoặc hình ảnh xấu trái với phong tục và truyền thống và vi phạm pháp luật của Việt Nam, hoặc các hành vi cố ý phá hoại gây thiệt hại cho hệ thống Ví Điện tử eM của M-Pay.

- Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại hoặc hiểu lầm, chúng tôi cũng bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc khóa một phần tiền trong tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng một cách hợp lý, cho các mục đích giải quyết tranh chấp và khiếu nại.

Trong các trường hợp khác: Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo trước cho Quý Khách hàng về bất kỳ việc chấm dứt hoặc tạm ngưng nào như vậy thông qua một trong các phương thức sau đây: điện thoại di động, thư điện tử, tin nhắn văn bản, fax hoặc bằng văn bản.

Việc đóng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng sẽ không hủy bỏ bất kỳ giao dịch đã được thanh toán nào mà Quý Khách hàng đã thực hiện.

Nếu ví điện tử eM của Quý Khách hàng bị đóng vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý Khách hàng để thu xếp hoàn trả lại bất kỳ khoản tiền điện tử còn lại nào trong ví điện tử eM của Quý Khách hàng theo quy định dưới đây. Để tránh hiểu nhầm, trong mọi trường hợp, Quý Khách hàng sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến các phiếu giảm giá khuyến mại của Lazada Việt Nam.

Quý Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ liên quan đến Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.  Việc đóng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng không miễn trừ Quý Khách hàng khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến Ví điện  tử eM của Quý Khách hàng.  Trong trường hợp đang chờ kết quả điều tra vào thời điểm đóng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể tiếp tục giữ tiền của Quý Khách hàng trong thời gian lên đến một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày đóng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng để bảo vệ chúng tôi khỏi bất kỳ tổn thất nào.  Nếu chúng tôi nghi ngờ Quý Khách hàng đã sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, chúng tôi có thể giữ bất kỳ số dư nào trong trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng trong thời hạn do chúng tôi xác định theo toàn quyền quyết định của mình hoặc theo yêu cầu của pháp luật.          

Sau khi đóng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn lại, trong thời gian sớm nhất có thể, bất kỳ khoản tiền điện tử nào trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng vào cùng tài khoản thanh toán được mở tại các ngân hàng được cấp phép mà Quý Khách hàng sử dụng để nạp tiền vào số dư của Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.

Chúng tôi có quyền không trả lại cho Quý Khách hàng bất kỳ khoản tiền bị tranh chấp nào hoặc bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến hành vi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này cho đến khi tranh chấp đó đã được giải quyết hoặc trong trường hợp một tòa án có thẩm quyền đã đưa ra quyết định đối với vụ việc.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành bất kỳ kiểm tra cần thiết nào đối với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác trước khi cấp phép bất kỳ việc rút tiền nào của Quý Khách hàng, kể cả việc trả lại bất kỳ khoản tiền nào cho Quý Khách hàng sau khi đóng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng hoặc trước khi xử lý bất kỳ khoản hoàn tiền nào.  Để tránh hiểu lầm, ngoại trừ trong trường hợp đóng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, việc quy đổi tiền mặt, chuyển tiền hoặc rút tiền mặt đối với bất kỳ số tiền nào trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng sẽ không được cho phép.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Hệ thống Ví Điện tử eM của M-Pay hoạt động 24/7 để cung cấp cho Quý Khách hàng nhiều dịch vụ và tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng mọi nơi, mọi lúc.  Bằng việc đăng ký và sử dụng Ví Điện tử eM, Quý Khách hàng cam kết đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản của các Điều khoản Sử dụng này và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật áp dụng.

Mỗi lần Quý Khách hàng sử dụng Ví Điện tử eM của mình, Quý Khách hàng cho phép chúng tôi giảm bớt giá trị sẵn có trong số dư Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng lên tới tổng số tiền của giao dịch và bất kỳ khoản phí nào, nếu áp dụng, bao gồm phí giao hàng, phí thanh toán và tất cả các khoản thuế áp dụng.  Quý Khách hàng chỉ có thể thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng trong phạm vi số tiền mà Quý Khách hàng có trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng để hỗ trợ cho các giao dịch đó.  Quý Khách hàng không được phép thực hiện các giao dịch mua có giá trị vượt quá số dư sẵn có trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng.  Chúng tôi sẽ không cấp tín dụng liên quan đến việc Quý Khách hàng sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, và Quý Khách hàng phải hoàn trả cho chúng tôi ngay lập tức nếu số dư sẵn có trong Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng vào một thời điểm bất kỳ thấp hơn 0 (bị âm) vì bất kỳ lý do nào.

Tất cả các giao dịch trong ứng dụng Ví Điện tử eM đều yêu cầu Quý Khách hàng xác nhận các giao dịch đó.  Do đó, sau khi Quý Khách hàng  thực hiện giao dịch, kết quả của giao dịch không thể thay đổi được.  Vì vậy, Quý Khách hàng cần kiểm tra cẩn thận thông tin giao dịch hiển thị trên màn hình ứng dụng trước khi xác nhận giao dịch.  Trong trường hợp Quý Khách hàng có sai sót khi thực hiện giao dịch, M-Pay sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Quý Khách hàng.  Tuy nhiên, Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi ngay khi có sai sót như vậy để được hỗ trợ giải quyết vấn đề một cách phù hợp nhất.

Quý Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Ví Điện tử eM hoặc bất kỳ vi phạm về bảo mật nào khác liên quan đến Ví Điện tử eM mà Quý Khách hàng biết được.

Quý Khách hàng cũng xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc điều chỉnh số tiền trong tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng khi chúng tôi xác định là đã có sai sót trong giao dịch liên quan đến tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng, hoặc nguồn gốc của số tiền trong tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng là không hợp lệ.

Quý Khách hàng cũng đồng ý rằng tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng là để sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua ứng dụng eM và tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng không phải là một tài khoản ngân hàng; do đó, số dư trong tài khoản Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng không được hưởng lãi.

Quý Khách hàng phải bảo đảm rằng Quý Khách hàng tải về ứng dụng di động Ví Điện tử eM từ nguồn được cho phép là Apple App Store hoặc Google Play.

Để truy cập và sử dụng Ví Điện tử eM, kể cả việc sử dụng được cung cấp thông qua bất kỳ website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động nào (kể cả nền tảng thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động do Lazada Việt Nam vận hành), Quý Khách hàng phải bảo đảm rằng Quý Khách hàng sẽ không cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng di động hoặc truy cập website thương mại điện tử đó trên một thiết bị đã được bẻ khóa (jail-break) hoặc mở khóa (root).  Việc điều chỉnh trái phép hệ điều hành của bất kỳ thiết bị di động nào có thể có thể gây ra các vấn đề về bảo mật đối với các thiết bị bị can thiệp (hack).  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Quý Khách hàng phải chịu hoặc về bất kỳ chi phí nào mà Quý Khách hàng có thể phải chi trả do hư hại hoặc hư hỏng hoặc sự cố đối với thiết bị, phần cứng hoặc phần mềm mà Quý Khách hàng sử dụng liên quan đến ứng dụng di động Ví Điện tử eM hoặc bất kỳ website thương mại điện tử nào.

Khi sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng để thanh toán giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ từ bất kỳ ứng dụng di động hoặc website thương mại điện tử nào (kể cả nền tảng thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động do Lazada Việt Nam vận hành), các khoản thanh toán có thể được xử lý thông qua các tài khoản thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc một trong số các đơn vị liên kết của chúng tôi và/hoặc một bên thứ ba cung cấp dịch vụ đã đăng ký hành động thay mặt cho chúng tôi, và trong bất kỳ trường hợp nào phù hợp với các quy định pháp luật áp dụng.

Ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Ví Điện tử eM và các dịch vụ liên quan được cung cấp trên cơ sở “đúng với tính chất vốn có”, “sẵn có” và “người sử dụng chịu mọi rủi ro tổn thất”.  Tất cả các bảo đảm, cam đoan, điều kiện, cam kết và điều khoản nào, dù rõ ràng hay ngầm hiểu, theo đây được loại trừ.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi và các đơn vị liên kết của chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính hệ quả, thiệt hại kéo theo, thiệt hại đặc biệt hoặc khoản tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt nào, kể cả tiền bồi thường thiệt hại do tổn thất lợi nhuận hoặc doanh thu, gián đoạn kinh doanh, mất cơ hội kinh doanh, mất dữ liệu hoặc mất lợi ích kinh tế khác, dù là theo hợp đồng, do sơ suất, ngoài hợp đồng hoặc theo hình thức khác, phát sinh từ việc Quý Khách hàng sử dụng hoặc không thể sử dụng Ví Điện tử eM và bất kỳ dịch vụ liên quan nào.  Trong bất kỳ trường hợp nào, tổng mức trách nhiệm của chúng tôi đối với Quý Khách hàng theo các Điều khoản Sử dụng này hoặc liên quan đến việc sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng sẽ không vượt quá số dư Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng vào thời điểm phát sinh trách nhiệm đó.

 

5. Quy định về liên kết với các Bên Thứ ba

Để cung cấp cho Quý Khách hàng nhiều dịch vụ và tiện ích, hệ thống Ví Điện tử eM của chúng tôi liên kết với nhiều đối tác kinh doanh và các website bán hàng trực tuyến (“các Bên Thứ ba”), là các đơn vị chấp nhận thanh toán.  Việc chúng tôi liên kết với các Bên Thứ ba là nhằm mục đích mang đến sự thuận tiện cho việc giao dịch, trao đổi và thanh toán với các Bên Thứ ba, còn các thông tin liên quan đến hàng hóa, giá cả, phương thức giao hàng, chính sách bán hàng, v.v… là do các Bên Thứ ba đưa ra.  Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến các dịch vụ, các sản phẩm được trao đổi giữa Quý Khách hàng và bất kỳ Bên Thứ ba nào.

 

6. Quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến các dịch vụ Ví Điện tử eM, Quý Khách hàng có thể nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được bất kỳ hướng dẫn, giải pháp hoặc kiểm tra bổ sung nào đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại đó.

Quý Khách hàng sẽ có quyền gửi khiếu nại của Quý Khách hàng cho chúng tôi trong vòng sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày phát sinh giao dịch liên quan đến khiếu nại.  Quý Khách hàng có thể thực hiện việc khiếu nại của Quý Khách hàng qua Bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số 1900 545527, hoặc Quý Khách hàng có thể đến văn phòng của M-Pay để thực hiện việc khiếu nại đó.

Quý Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đúng và chính xác, dựa trên dữ liệu giao dịch được ghi nhận trên hệ thống eM.  Dựa trên thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp và cập nhật, chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của Quý Khách hàng vào thời điểm sớm nhất có thể, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của Quý Khách hàng.

Trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại, Quý Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào do một Bên Thứ ba cung cấp, và chúng tôi chỉ hành động để hỗ trợ Quý Khách hàng và cung cấp thông tin giao dịch cần thiết để Quý Khách hàng và Bên Thứ ba có thể cùng nhau giải quyết vấn đề.  Quý Khách hàng và Bên Thứ ba đó sẽ trực tiếp giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến giao dịch giữa Quý Khách hàng và Bên Thứ ba.

 

7. Quy định về bồi thường

Quý Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi và/hoặc bất kỳ Bên Thứ ba liên quan nào do bất kỳ vi phạm nào hoặc việc thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

- Vi phạm, ngăn cản việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Sử dụng này.

- Thay đổi, sao chép, tiết lộ, giả mạo hoặc chiếm hữu bất hợp pháp thông tin hoặc tài sản mật trong khi sử dụng các sản phẩm và các dịch vụ do M-Pay cung cấp, kể cả Ví Điện tử eM.

- Can thiệp bất hợp pháp đối với, hoặc có hành vi cố ý gây hư hại hệ thống thông tin hoặc hệ thống cung cấp dịch vụ của, Ví Điện tử eM của M-Pay.

- Xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại đối với lợi ích và hình ảnh của M-Pay.

- Hành vi gian lận hoặc sơ suất nghiêm trọng, kể cả gửi hoặc truyền thông tin không chính xác về khuyến mãi hoặc quảng cáo, v.v… gây thiệt hại cho chúng tôi và/hoặc một Bên Thứ ba.

- Các hành vi khác vi phạm pháp luật Việt Nam.

 

8. Bất Khả kháng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, sai sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản Sử dụng này (hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này) hoặc về bất kỳ trường hợp nào liên quan đến sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp của Ví Điện tử eM nếu việc này hoàn toàn hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp, do một sự kiện hoặc sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm trong các trường hợp bất khả kháng sau đây:

- Thiệt hại do thay đổi môi trường tự nhiên và xã hội: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công, v.v…

- Thiệt hại do các sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi: vi rút, gián đoạn đường truyền Internet, sự cố điện, tin tặc tấn công, v.v…

- Thiệt hại do thay đổi pháp luật: các quy định và pháp lệnh mới do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

 

9. Luật Điều chỉnh & Tranh chấp

9.1 Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

9.2 Tranh chấp

Nếu bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc Quý Khách hàng sử dụng Ví Điện tử eM của Quý Khách hàng (“Tranh chấp”), các bên liên quan trước hết sẽ nỗ lực giải quyết Tranh chấp thông qua thương lượng thiện chí.  Quý Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp nào sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở riêng lẻ chứ không phải theo thủ tục tập thể, hợp nhất hoặc đại diện.

Trong trường hợp Tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được thỏa thuận chung, bất kỳ bên nào đều sẽ có quyền chuyển Tranh chấp đó đến tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội.  Phán quyết của tòa án sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc các bên.

Trong bất kỳ trường hợp nào và trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, Quý Khách hàng không được đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với các nhân sự quản lý, nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu và bên nhận chuyển nhượng của chúng tôi theo các Điều khoản Sử dụng này sau một năm kể từ ngày xảy ra vấn đề làm phát sinh khiếu nại.

 

10. Quy định chung

10.1 Không miễn trừ

Việc chúng tôi không buộc thực hiện các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là miễn trừ các điều khoản này, và việc không buộc thực hiện đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc buộc thực hiện các Điều khoản Sử dụng này sau đó.

10.2 Vô hiệu từng phần

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ quy định nào của các Điều khoản Sử dụng này trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành trong bất kỳ phương diện nào, thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thi hành của các quy định còn lại của các Điều khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc tổn hại, và sẽ tiếp tục có hiệu lực như thể quy định bất hợp pháp, vô hiệu lực hoặc không thể thi hành đó được tách biệt khỏi các Điều khoản Sử dụng này.

10.3 Quyền của các bên thứ ba

Người hoặc tổ chức nào không phải là một bên của các Điều khoản Sử dụng này sẽ không có quyền buộc thi hành bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều Sử dụng này, bất kể người hoặc tổ chức đó được xác định theo tên, như là một thành viên của một nhóm hoặc tương ứng với một mô tả cụ thể.  Để tránh hiểu lầm, không có quy định nào tại điều này ảnh hưởng đến các quyền của bất kỳ bên nhận chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển giao được phép nào đối với các Điều khoản Sử dụng này.

10.4 Sửa lỗi

Bất kỳ lỗi in ấn, lỗi ghi chép hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào khác trong bất kỳ chấp nhận, hóa đơn nào hoặc bất kỳ tài liệu nào khác của chúng tôi sẽ được sửa lại mà chúng tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

10.5 Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ xác lập toàn bộ thỏa thuận giữa Quý Khách hàng và chúng tôi liên quan đến nội dung của các Điều khoản Sử dụng này và thay thế toàn bộ tất cả các ghi nhớ, trao đổi và thỏa thuận nào trước đó liên quan đến nội dung của các Điều khoản Sử dụng này.

10.6 Giá trị ràng buộc và quyết định

Quý Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu lưu trữ nào (kể cả các bản ghi âm bất kỳ cuộc trao đổi nào qua điện thoại liên quan đến Ví Điện tử eM, nếu có) do chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi duy trì về hoặc liên quan đến Ví Điện tử eM sẽ có giá trị ràng buộc và quyết định đối với Quý Khách hàng cho tất cả các mục đích và sẽ là bằng chứng quyết định về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu nào được truyền giữa chúng tôi và Quý Khách hàng.  Quý Khách hàng theo đây đồng ý rằng tất cả các tài liệu lưu trữ đó được chấp nhận làm bằng chứng và Quý Khách hàng sẽ không phản đối hoặc nghi ngờ khả năng được chấp nhận, độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính xác thực của các tài liệu lưu trữ đó chỉ trên cơ sở các tài liệu lưu trữ đó là theo hình thức điện tử hoặc là sản phẩm đầu ra của một hệ thống máy tính, và Quý Khách hàng theo đây từ bỏ bất kỳ quyền phản đối nào như vậy của Quý Khách hàng, nếu có.

10.7 Ngôn ngữ

Trong trường hợp các Điều khoản Sử dụng này được ký bằng hoặc được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác không phải là tiếng Anh ("Bản Tiếng Nước ngoài"), trong phạm vi được pháp luật cho phép, bản tiếng Anh của các Điều khoản Sử dụng này sẽ điều chỉnh và sẽ được ưu tiên áp dụng cao hơn Bản Tiếng Nước ngoài.

 

11. Chuyển nhượng, Ký Hợp đồng Thầu phụ & Ủy quyền

Quý Khách hàng không được chuyển nhượng các quyền của Quý Khách hàng hoặc chuyển giao các nghĩa vụ của Quý Khách hàng theo các Điều khoản Sử dụng này nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.  Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền của chúng tôi hoặc chuyển giao các nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản Sử dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền ủy quyền hoặc ký hợp đồng thầu phụ đối với việc thực hiện bất kỳ chức năng hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi liên quan đến Ví Điện tử eM cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và/hoặc đại lý nào trên cơ sở các điều khoản mà chúng tôi có thể cho là phù hợp.

 

12. Liên hệ

Để giải quyết khiếu nại về Dịch vụ hoặc để nhận bất kỳ thông tin nào khác về các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại 1900 545527.